Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới Tiếng Anh 11 Unit 7: Từ vựng Từ vựng Unit 7 lớp 11 chương trình mới

Bạn đang tìm hiểu về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới hữu ích với bạn.

1. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới Tiếng Anh 11 Unit 7: Từ vựng Từ vựng Unit 7 lớp 11 chương trình mới

Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 7 tổng hợp toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài Further Education – Giáo dục đại học chương trình mới, qua đó giúp các em học sinh lớp 11 chuẩn bị bài học trước khi đến lớp.

Từ vựng Unit 7 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh 11 chương trình thí điểm bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, tăng vốn từ vựng cho bản thân để học tốt Tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết từ vựng tiếng Anh 11 Unit 7, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Từ vựng Unit 7 lớp 11 Further Education

Từ vựng Phân loại/ Phiên âm Định nghĩa
1. abroad (adv) /əˈbrɔːd/ ở nước ngoài
2. academic (adj) /ˌækəˈdemɪk/ thuộc vể hoặc liên quan đến giáo dục, việc học tập, mang tính học thuật
3. accommodation (n) /əˌkɒməˈdeɪʃn/ phòng ở
4. achieve (v) /əˈtʃiːv/ đạt được
5. admission (n) /ədˈmɪʃn/ sự vào hoặc được nhận vào một trường học
6. analytical (adj) /ˌænəˈlɪtɪkl/ (thuộc) phân tích
7. baccalaureate (n)/ˌbækəˈlɔːriət/ kì thi tú tài
8. bachelor (n) /ˈbætʃələ(r)/ người có bằng cử nhân
9. broaden (v) /ˈbrɔːdn/ mở rộng, nới rộng
10. campus (n) /ˈkæmpəs/ khu trường sở, sân bâi (của các trường trung học, đại học)
11. collaboration (n) /kəˌlæbəˈreɪʃn/ cộng tác
12. college (n) /ˈkɒlɪdʒ/ trường cao đẳng
13. consult (v) /kənˈsʌlt/ hỏi ý kiến, tra cứu, tham khảo
14. coordinator (n) /kəʊˈɔːdɪneɪtə(r)/ người điều phối, điều phối viên
15. course (n) /kɔːs/ khoá học, chương trình học
16. critical (adj) /ˈkrɪtɪkl/ thuộc bình phẩm, phê bình
17. CV (n) /ˌsiːˈviː/ viết tắt của curriculum vitae, bản tóm tắt quá trình hoạt động của một người (thường nộp theo đơn xin việc); bản lí lịch
18. dean (n) /diːn/ chủ nhiệm khoa (một trường đại học)
19. degree (n) /dɪˈɡriː/ học vị, bằng cấp
20. diploma (n) /dɪˈpləʊmə/ bằng cấp, văn bằng
21. doctorate (n) /ˈdɒktərət/ học vị tiến sĩ
22. eligible (adj) /ˈelɪdʒəbl/ đủ tư cách, thích hợp
23. enrol (v) /ɪnˈrəʊl/ ghi danh
24. enter (v) /ˈentə(r)/ gia nhập, theo học một trường
25. faculty (n) /ˈfæklti/ khoa (của một trường đại học)
26. institution (n) /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/ viện, trường đại học
27. internship (n) /ˈɪntɜːnʃɪp/ giai đoạn thực tập
28. kindergarten (n) /ˈkɪndəɡɑːtn/ trường mẫu giáo ( cho trẻ 4 – 6 tuổi)
29. major (n) /ˈmeɪdʒə(r)/ môn học chính của sinh viên, chuyên ngành
30. mandatory (a) /ˈmændətəri/ có tính bắt buộc
31. master (n) /ˈmɑːstə(r)/ thạc sĩ
32. passion (n) /ˈpæʃn/ sự say mê, niềm say mê
33. potential (n) /pəˈtenʃl/ khả năng, tiềm lực
34. profession (n) /prəˈfeʃn/ nghề, nghề nghiệp
35. pursue (v) /pəˈsjuː/ đeo đuổi
36. qualification (n) /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/ văn bằng, học vị, chứng chỉ
37. scholarship (n) /ˈskɒləʃɪp/ học bổng
38. skill (n) /skɪl/ kĩ năng
39. talent (n) /ˈtælənt/ tài năng, năng lực, nhân tài
40. training (n) /ˈtreɪnɪŋ/ rèn luyện, đào tạo
41. transcript (n) /ˈtrænskrɪpt/ học bạ, phiếu điểm
42. tuition (n) /tjuˈɪʃn/ tiền học, học phí
43. tutor (n) /ˈtjuːtə(r)/ thầy giáo dạy kèm
44. undergraduate (n) /ˌʌndəˈɡrædʒuət/ sinh viên đang học đại học hoặc cao đẳng, chưa tốt nghiệp
45. university (n) /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ trường đại học
46. vocational (adj) /vəʊˈkeɪʃənl/ thuộc vể hoặc liên quan đến học nghề, hướng nghiệp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999
Lượt xem: 59995999

2. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới từ VNExpress

VNExpress
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới rồi nhỉ? Nội dung Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

3. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

4. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

5. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới rồi nhỉ? Nội dung Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

6. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới từ tienphong.vn

tienphong.vn
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

7. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

8. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới từ soha.vn

soha.vn
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới rồi nhỉ? Nội dung Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

9. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

10. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới từ kenh14.vn

kenh14.vn
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

11. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới từ zingnews.vn

zingnews.vn
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới rồi nhỉ? Nội dung Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

12. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

13. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới từ vov.vn

vov.vn
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

14. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới từ afamily.vn

afamily.vn
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới rồi nhỉ? Nội dung Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

15. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

16. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

17. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới từ coccoc.com

coccoc.com
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới rồi nhỉ? Nội dung Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

18. Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới từ facebook.com

facebook.com
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

Câu hỏi về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới

Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới
cách Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới
hướng dẫn Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới miễn phí

Scores: 4.6 (152 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn