Top 18+ Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Bạn đang tìm kiếm về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Câu 1. Dòng điện là:

A. Dòng dịch chuyển của điện tích

B. Dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do

C. Dòng dịch chuyển của các điện tích tự do

D. Dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương và âm

Câu 2. Quy ước chiều dòng điện là:

A. Chiều dịch chuyển của các electron

B. Chiều dịch chuyển của các ion

C. Chiều dịch chuyển của các ion âm

D. Chiều dịch chuyển của các điện tích dương

Câu 3. Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là:

A. Tác dụng nhiệt

B. Tác dụng hóa học

C. Tác dụng từ

D. Tác dụng cơ học

Câu 4. Dấu hiệu tổng quát nhất để nhận biết dòng điện là

A. Tác dụng hóa học

B. Tác dụng từ

C. Tác dụng nhiệt

D. Tác dụng sinh lí

Câu 5. Dòng điện không đổi là:

A. Dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian

B. Dòng điện có cường độ không thay đổi theo thời gian

C. Dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian

D. Dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian

Câu 6. Chọn phát biểu đúng:

A. Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều không thay đổi

B. Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều thay đổi theo thời gian

C. Dòng điện là dòng chuyển dời của các điện tích

D. Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.

Câu 7. Cường độ dòng điện được xác định bởi biểu thức nào sau đây?

A. $△q=dfracI△t$

B. $I=dfrac△t△q$

C. $I=dfrac△q△t$

D. $I=△q△t$

Câu 8. Biểu thức nào sau đây là đúng:

A. $q=dfracIt$

B. $I=dfractq$

C. $q=I^t$

D. $I=dfracqt$

Câu 9. Biểu thức nào sau đây là đúng:

A. $I=dfracq^2t$

B. $I=dfracqt$

C. $I=q^2t$

D. $I=dfracqt$

Câu 10. Suất điện động của nguồn điện định nghĩa là đại lượng đo bằng:

A. Công của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương

B. Thương số giữa công và lực lạ tác dụng lên điện tích q dương

C. Thương số của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương và độ lớn điện tích ấy

D. Thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích q dương trong nguồn từ cực âm đến cực dương với điện tích đó

Câu 11. Số electron chuyển qua tiết diện trong thời gian t là?

A. $n=dfracI.teright$

B. $n=It.$

C. $n=qet$

D. $n=dfracIleft.$

Câu 12. Trong thời gian 30 giây có một điện lượng 60C chuyển qua tiết diện của dây. Số electron chuyển qua tiết điện trong thời gian 2 giây là:

A. $4.10^19$ electron

B. $2,5.10^19$ electron

C. $1,6.10^19$ electron

D. $1,25.10^19$ electron

Câu 13. Điện tích của electron là $-1,6.10^-19C$, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30s là 15C. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là:

A. $3,125.10^18$

B. $9,375.10^19$

C. $7,895.10^19$

D. $2,632.10^19$

Câu 14. Số electron qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là $1,25.10^19$. Điện lượng chạy qua tiết diện đó trong 2 phút là?

A. 4C

B. 120C

C. 240C

D. 8C

Câu 15. Một dòng điện không đổi có cường độ 3A thì sau một khoảng thời gian có một điện lượng 4C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cùng thời gian đó, với dòng điện 4,5A thì có một điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng là:

A. 4C

B. 8C

C. 4,5C

D. 6C

Câu 16. Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của bóng đèn là 0,64A. Điện lượng và số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian 1 phút.

A. $0,64C$ và $4.10^18$ electron

B. 120C và $24.10^19$ electron

C. 38,4C và $24.10^19$ electron

D. 64C và $12.10^19$ electron

Câu 17. Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua có cường độ là 1,6mA. Trong một phút, số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là:

A. $6.10^20$ electron

B. $6.10^19$

C. $6.10^18$ electron

D. $6.10^17$ electron

Câu 18. Chọn một đáp án sai:

A. Cường độ dòng điện đo bằng ampe kế

B. Để đo cường độ dòng điện phải mắc nối tiếp ampe kế với mạch

C. Dòng điện qua ampe kế đi vào chốt dương, đi ra chốt âm của ampe kế

D. Dòng điện qua ampe kế đi vào chốt âm, đi ra chốt dương của ampe kế

Câu 19. Chọn phương án đúng.

A. Cường độ dòng điện đo bằng vôn kế

B. Để đo cường độ dòng điện phải mắc nối tiếp ampe kế với mạch

C. Dòng điện qua ampe kế đi vào chốt dương, đi ra chốt âm của ampe kế

D. Dòng điện qua ampe kế đi vào chốt âm, đi ra chốt dương của ampe kế

Câu 20. Một nguồn điện có suất điện động là ξ, công của nguồn là A, q là độ lớn điện tích dịch chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là:

A. $A=q.ξ$

B. $q=A.ξ$

C. $ξ=q.A$

D. $A=q^2.ξ$

Câu 21. Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực:

A. Cu-lông

B. Hấp dẫn

C. Lực lạ

D. Điện trường

Câu 22. Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng:

A. Làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực dương của nguồn điện sang cực âm của nguồn điện.

B. Làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực âm của nguồn điện sang cực dương của nguồn điện.

C. Làm dịch chuyển các điện tích dương theo chiều điện trường trong nguồn điện

D. Làm dịch chuyển các điện tích âm ngược chiều điện trường trong nguồn điện.

Câu 23. Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng lần lượt là:

A. Vôn (V), ampe (A), ampe (A)

B. Ampe (A), vôn (V), cu-lông (C)

C. Niuton (N), fara (F), vôn (V)

D. Fara (F), vôn/mét (V/m), jun (J)

Câu 24. Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ 60μA. Số electron tới đập vào màn hình của tivi trong mỗi giây là

A. $3,75.10^14$

B. $7,35.10^14$

C. $2,66.10^-14$

D. $0,266.10^-4$

Câu 25. Trong mỗi giây có $10^9$ hạt electron đi qua tiết diện thẳng của một ống phóng điện. Biết điện tích mỗi hạt có độ lớn bằng $1,6.10^-19C$. Tính cường độ dòng điện qua ống?

A. $9,6.10^-10A$

B. $-1,6.10^-10A$

C. $1,6.10^-10A$

D. $-9,6.10^-10A$

Câu 26. Công của lực lạ làm di chuyển điện tích 4C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 24J. Suất điện động của nguồn là:

A. 0,166V

B. 6V

C. 96V

D. 0,6V

Câu 27. Suất điện động của một acquy là 3V. Lực lạ dịch chuyển một điện lượng đã thực hiện công là 6mJ. Điện lượng dịch chuyển qua acquy đó là:

A. $3.10^-3C$

B. 18C

C. $18.10^-3C$

D. $2.10^-3C$

Câu 28. Suất điện động của một nguồn điện là 12V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích là 0,5C. bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó?

A. 6J

B. 3J

C. 12J

D. 24J

Câu 29. Một bộ acquy có suất điện động 12V, cung cấp một dòng điện 2A liên tục trong 8h thì phải nạp lại. Tính công mà acquy sản sinh ra trong khoảng thời gian trên.

A. 192J

B. 691,2kJ

C. 11,52kJ

D. 3kJ

Câu 30. Một bộ acquy có suất điện động 6V, sản ra một công là 360J khi acquy này phát điện. Lượng điện tích dịch chuyển trong acquy.

A. 60C

B. 30C

C. 12C

D. 24C

Câu 31. Một nguồn điện có suất điện động 120V. Tính lượng điện tích dịch chuyển trong nguồn biết công của lực lạ là 3kJ`?

A. 50C

B. 25C

C. 360C

D. 40C

Câu 32. Một bộ acquy có thể cung cấp dòng điện 4A liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại. Cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong 40 giờ thì phải nạp lại.

A. 1A

B. 12A

C. 2A

D. 0,2A

Câu 33. Một bộ acquy có thể cung cấp dòng điện 5A liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại. Cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong 8 giờ thì phải nạp lại.

A. 1,25A

B. 2,5A

C. 1,8A

D. 0,2A

Câu 34. Một bộ acquy có thể cung cấp dòng điện 4A liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại. Suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động trên đây nó sản sinh ra một công là 172,8kJ là ?

A. 6V

B. 3V

C. 1,2V

D. 2,4V

Câu 35. Một sạc dự phòng có thể cung cấp dòng điện 5A liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại. Suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động trên đây nó sản sinh ra một công là 172,8kJ là ?

A. 9,6V

B. 5V

C. 2,4V

D. 4,8V

Câu 36. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Cặp nhiệt điện gồm hai dây dẫn điện có bản chất khác nhau hàn nối với nhau thành một mạch kín và hai mối hàn của nó được giữ ở hai nhiệt độ khác nhau.

B. Nguyên nhân gây ra suất điện động nhiệt điện là do chuyển động nhiệt của các hạt tải điện trong mạch điện có nhiệt độ không đồng nhất

C. Suất điện động nhiệt điện E tỉ lệ nghịch với hiệu nhiệt độ (T1 − T2) giữa hai đầu mối hàn của cặp nhiệt điện

D. Suất điện động nhiệt điện E xấp xỉ tỉ lệ với hiệu nhiệt độ (T1 – T2) giữa hai đầu mối hàn của cặp nhiệt điện

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 19 C
Câu 2 D Câu 20 A
Câu 3 C Câu 21 D
Câu 4 B Câu 22 B
Câu 5 D Câu 23 B
Câu 6 D Câu 24 A
Câu 7 C Câu 25 C
Câu 8 D Câu 26 B
Câu 9 B Câu 27 D
Câu 10 D Câu 28 A
Câu 11 A Câu 29 B
Câu 12 B Câu 30 A
Câu 13 A Câu 31 B
Câu 14 C Câu 32 D
Câu 15 D Câu 33 A
Câu 16 C Câu 34 A
Câu 17 D Câu 35 D
Câu 18 D Câu 36 C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222
Lượt xem: 82228222

2. Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện từ VNExpress

VNExpress
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện rồi nhỉ? Bài viết Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

3. Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

4. Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

5. Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện rồi nhỉ? Bài viết Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

6. Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện từ tienphong.vn

tienphong.vn
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

7. Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

8. Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện từ soha.vn

soha.vn
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện rồi nhỉ? Bài viết Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

9. Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

10. Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện từ kenh14.vn

kenh14.vn
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

11. Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện từ zingnews.vn

zingnews.vn
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện rồi nhỉ? Bài viết Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

12. Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

13. Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện từ vov.vn

vov.vn
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

14. Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện từ afamily.vn

afamily.vn
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện rồi nhỉ? Bài viết Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

15. Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

16. Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

17. Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện từ coccoc.com

coccoc.com
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện rồi nhỉ? Bài viết Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

18. Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện từ facebook.com

facebook.com
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

Câu hỏi về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện

Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện
cách Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện
hướng dẫn Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện
Vật Lý 11 Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện miễn phí

Scores: 4.8 (67 votes)

Có thể bạn quan tâm  Đề Thi Và Đáp Án Học Kì 2 Lớp 11 Môn Ngữ Văn Bộ đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 11 năm 2021 - 2022 6 Đề thi học kì 2 Ngữ văn 11 (Ma trận + đáp án)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn