Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who Đoạn văn tiếng Anh viết về cách giúp đỡ người khuyết tật Cách giúp đỡ người khuyết tật bằng tiếng Anh

Bạn đang tìm hiểu về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who hữu ích với bạn.

1. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who Đoạn văn tiếng Anh viết về cách giúp đỡ người khuyết tật Cách giúp đỡ người khuyết tật bằng tiếng Anh

Đoạn văn tiếng Anh viết về cách giúp đỡ người khuyết tật là một chủ đề rất hay nằm trong chương trình tiếng Anh 11 Unit 4.

Viết đoạn văn tiếng Anh về cách giúp đỡ người khuyết tật gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch. Thông qua tài liệu này giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi vốn từ, rèn kỹ năng viết tiếng Anh. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm: đoạn văn tiếng Anh về kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện, đoạn văn tiếng Anh viết về công việc tình nguyện. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Cách giúp đỡ người khuyết tật bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Children with disabilities are less fortunate. They don’t have a normal life like other children. Therefore, we should help them as much as possible when we can. There are so many students with a disability who have talents and skills. We need to help them to become independent, integrate in the community and achieve success at school. We should create an atmosphere of friendliness and respect throughout all activities at school. We can organise activities such as sports events, with the help from other volunteers, and encourage them to join in. Doing sports is an excellent way for disabled children to get exercise and improve health and coordination. Additionally, we can hold a campaign to collect gifts for local charities (donate books, special materials and tools for disabled people, pens, dictionaries …) and raise money for charities that help disabled children.

Tiếng Việt

Trẻ em khuyết tật là kém may mắn hơn. Các em không có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Vì vậy, chúng ta nên giúp các em nhiều nhất có thể trong khả năng của bản thân. Có rất nhiều học sinh khuyết tật có tài năng và kĩ năng. Chúng ta cần giúp các em trở nên độc lập, hòa nhập vào cộng đồng và đạt được thành công ở trường. Chúng ta nên tạo ra một bầu không khí thân thiện, tôn trọng xuyên suốt tất các hoạt động tại trường học. Chúng ta có thể tổ chức các hoạt động như các sự kiện thể thao, với sự giúp đỡ từ các tình nguyện viên khác, và khuyến khích các em tham gia. Tập thể thao là cách tuyệt vời để trẻ em khuyết tật tập thể dục và cải thiện sức khỏe, và cải thiện sự phối hợp. Ngoài ra, chúng ta có thể tổ chức một chiến dịch để thu thập quà tặng cho các tổ chức từ thiện địa phương (tặng sách, những công cụ và tài liệu chuyên biệt cho người khuyết tật, bút, từ điển …) và quyên tiền cho tổ chức từ thiện để giúp đỡ trẻ em khuyết tật.

Viết đoạn văn tiếng Anh về cách giúp đỡ người khuyết tật

Tiếng Anh 

Nowadays, while a lot of students live and study in good physical conditions, there rJ still many students with visual impairments. They are facing a lot of discrimination life. They may feel that they are treated less fairly than normal students because of their disabilities. In regular schools, they cannot fully participate in school activities and aJ often left behind. What can we do to help them overcome their problems? First, people should pay mudl attention to them and know what they need. They have different learning difficulties! however; that does not mean that they cannot learn. Therefore, schools should provioj them with specialised materials and tools such as Braille or large print books, talkirj computers or materials with large print. By giving them these things, we can help theJ learn better. Second, there should be more close contacts between students with visual impairment and non-disabled ones. They should be put in a cordial atmosphere to work in groups! People should create an atmosphere of friendliness, respect and acceptance during afl activities at school. When working together with students with visual impairments, people will fully understand them and may recognise the talents hidden inside them. This is the thing that all people in our society should do. It is necessary for all people to give students with visual impairments more opportunitiei in life, and should intergrate them in our community because they are part of our socier. Better understanding of students with visual impairments and more contacts between non-disabled people and disabled people will help students with visual impairmer overcome their difficulties and create a more possitive attitude towards them.

Tiếng Việt

Ngày nay, trong khi rất nhiều học sinh sống và học tập trong điều kiện vật chất tốt, vẫn có nhiều học sinh bị khiếm thị. Họ đang phải đối mặt với rất nhiều sự phân biệt đối xử với cuộc đời. Họ có thể cảm thấy rằng họ bị đối xử ít hơn bình thường vì lý do khuyết tật của họ. Trong các trường học bình thường, họ không thể tham gia đầy đủ vào các hoạt động của trường và thường bị bỏ lại phía sau. Chúng ta có thể làm gì để giúp họ vượt qua những vấn đề? Thứ nhất, mọi người nên chú ý đến họ và biết họ cần gì. Họ có những khó khăn trong học tập! Tuy nhiên; điều đó không có nghĩa là họ không thể học được. Do đó, trường học cần phải cung cấp cho họ các tài liệu và công cụ chuyên biệt như chữ nổi hoặc sách in lớn, máy tính xách tay hoặc tài liệu có bản in khổ lớn. Bằng cách cho họ những điều này, chúng tôi có thể giúp họ học tốt hơn. Thứ hai, cần có nhiều tiếp xúc gần gũi hơn giữa học sinh bị khiếm khuyết và người không khuyết tật. Họ nên được đặt trong một không khí thân mật để làm việc theo nhóm! Mọi người nên tạo ra một bầu không khí thân thiện, tôn trọng và chấp nhận trong các hoạt động tại trường học. Khi làm việc cùng với những học sinh bị khiếm thị, mọi người sẽ hiểu họ một cách đầy đủ và có thể nhận ra tài năng ẩn bên trong họ. Đây là điều mà tất cả mọi người trong xã hội chúng ta nên làm. Tất cả mọi người cần tạo nhiều cơ hội cho học sinh khiếm khuyết hơn trong cuộc sống và nên hoà nhập họ trong cộng đồng vì họ là một phần của xã hội của chúng ta. Hiểu rõ hơn về học sinh có khiếm khuyết và tiếp xúc nhiều hơn giữa những người không khuyết tật và người tàn tật sẽ giúp học sinh bị khiếm khuyết khắc phục những khó khăn của họ và tạo ra một thái độ mang tính sở hữu hơn đối với họ.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111
Lượt xem: 31113111

2. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who từ VNExpress

VNExpress
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who rồi nhỉ? Nội dung Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

3. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

4. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

5. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who rồi nhỉ? Nội dung Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

6. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who từ tienphong.vn

tienphong.vn
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

7. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

8. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who từ soha.vn

soha.vn
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who rồi nhỉ? Nội dung Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

9. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

10. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who từ kenh14.vn

kenh14.vn
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

11. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who từ zingnews.vn

zingnews.vn
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who rồi nhỉ? Nội dung Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

12. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

13. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who từ vov.vn

vov.vn
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

14. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who từ afamily.vn

afamily.vn
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who rồi nhỉ? Nội dung Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

15. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

16. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

17. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who từ coccoc.com

coccoc.com
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who rồi nhỉ? Nội dung Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

18. Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who từ facebook.com

facebook.com
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

Câu hỏi về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who

Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who
cách Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who
hướng dẫn Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who
Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về To Chức Who miễn phí

Scores: 4.4 (117 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn