Viết phép tính thích hợp với hình vẽ lớp 1| Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 – 2023

Bạn đang tìm hiểu về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 hữu ích với bạn.

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….
CÁC TRƯỜNG NHÓM 1
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI – LỚP 1
MÔN: TOÁN

NĂM HỌC: 2022 – 2023

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số và phép tính Số câu 3(1,2,3) 1(8) 1(4) 1(9) 1(5) 1(10) 5 3
Số điểm 3,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 5,0 3,0
Hình học và đo lường Số câu 1(7) 1(6) 2
Số điểm 1,0 1,0 2,0
Tổng Số câu 4 1 2 1 1 1 7 3
Số điểm 4,5 1,0 2,0 1,0 0,5 1,0 7 3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….
Trường Tiểu học………………
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 1
MÔN: TOÁN

NĂM HỌC: 2022 – 2023
Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7điểm)

Câu 1: (1 điểm) Số? (M1)

Câu 1

Câu 2: (1 điểm ) (M1) Viết số còn thiếu vào ô trống :

a)

  4 5

b)

5   7

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( 1,5 điểm) (M1)

a. ☐ + 4 = 7 (1 điểm )

A. 3
B. 0
C. 7
D. 2

b. 8…..9 (0,5 điểm)

A. >
B. <
C. =

Câu 4: (1 điểm )(M2) ): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

☐ 2+ 2= 4 ☐ 2 – 1 = 1

☐ 2 + 3 = 8 ☐ 4 – 2 = 3

Câu 5: (0.5 điểm) (M3) 5 + 0 – 1 = ?

A. 4
B. 5
C. 6

Câu 6: (1 điểm) (M2)

Câu 6

Hình trên có…. khối hộp chữ nhật

Câu 7: (1 điểm) (M1) nối với hình thích hợp

A. hình vuông

B. hình chữ nhật

Câu 7

Câu 7

Câu 7

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 8: Tính: (1 điểm) (M1)

9 + 0 =

7 + 3 =

8 – 2 =

10 – 0 =

Câu 9: Tính: (1 điểm) (M2)

9 – 1 – 3 =………….

3 + 4 + 2 =………….

Câu 10: (1 điểm) (M3) Viết Phép tính thích hợp với hình vẽ:

Câu 10

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023

TRƯỜNG TH………….

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN – LỚP 1
Năm học: 2022 – 2023

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Số học:Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10 Số câu 1 2 1 2 2
Số điểm 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0
Cộng, trừ trong phạm vi 10 Số câu 1 1 1 2 1
Số điểm 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0
Viết phép tính thích hợp với hình vẽ. Số câu 1 1
Số điểm 1,0 1,0
2. Hình học:Nhận dạng các hình, khối hình đã học. Số câu 1 1 1 1
Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0
Tổng Số câu 1 2 3 1 1 2 5 5
Số điểm 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 5,0 5,0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023

TRƯỜNG TH………………

 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: TOÁN – LỚP 1
Thời gian: 40 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: Các số bé hơn 8: (1 điểm) – M1

A. 4, 9, 6
B. 0, 4, 7
C. 8, 6, 7

Câu 2: Kết quả phép tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2

A. 2
B. 4
C. 6

Câu 3: Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn (1 điểm) – M2

A. 2, 3, 7, 10
B. 7, 10, 2, 3
C. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. là: (1 điểm) – M3

A. 7
B. 8
C. 9

Câu 5: Hình nào là khối lập phương? (1 điểm) – M2

Câu 5

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm) – M1

Câu 6

Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) – M1

Câu 7

Câu 8: Tính (1 điểm) – M2

8 + 1 = ……….. 10 + 0 – 5 = ……………

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm) – M3

Câu 10

Câu 10: Số? (1 điểm) – M3

Có ……khối lập phương?

Câu 6

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án B C A B C
Điểm 1 1 1 1 1

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm)

Câu 6

Câu 7(1 điểm): Điền đúng mỗi số ghi 0,25 điểm

Câu 7

Câu 8(1 điểm) Tính đúng kết quả mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

8 + 1 = 9 10 + 0 – 5 = 5

Câu 9Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm)

Viết đúng phép tính thích hợp 4 + 3 = 7 ( 3 + 4 =7)

Viết đúng phép tính, tính sai kết quả ( 0,5 điểm)

Câu 10Số? (1 điểm)

Có 8 khối lập phương

Câu 6

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 1

Bài 2 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Số Phép tính
5, 3, 8

 

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

 

1 + …. = …..

…. – 4 = 1

2, 4, 6

 

2 + …. = 6

6 – …. = 4

2, 7, 9

 

7 + 2 = …..

9 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 4 = ….. 2 + 5 = ….. 3 + 6 = …..
9 – 4 = ….. 8 – 2 = …. 6 – 1 = …..

Bài 4 (2 điểm):

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

10, …., …., 7, 6, ….., 4, ….., ……., 1, 0

b) Sắp xếp các số 5, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 5 (2 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật?

Bài 5

Đáp án đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

Số Phép tính
5, 3, 8

 

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

 

1 + 4 = 5

5 – 4 = 1

2, 4, 6

 

2 + 4 = 6

6 – 2 = 4

2, 7, 9

 

7 + 2 = 9

9 – 7 = 2

Bài 3:

1 + 4 = 5 2 + 5 = 7 3 + 6 = 9
9 – 4 = 5 8 – 2 = 6 6 – 1 = 5

Bài 4:

a) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

b) Sắp xếp: 1, 2, 5, 7

Bài 5:

Hình vẽ có 4 hình tròn, 5 hình vuông và 2 hình chữ nhật.

……………

2. Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 từ VNExpress

VNExpress
Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 rồi nhỉ? Bài viết Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

3. Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

4. Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

5. Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 rồi nhỉ? Bài viết Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

6. Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

7. Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

8. Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 từ soha.vn

soha.vn
Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 rồi nhỉ? Bài viết Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

9. Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

10. Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

11. Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 rồi nhỉ? Bài viết Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

12. Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

13. Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 từ vov.vn

vov.vn
Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

14. Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 từ afamily.vn

afamily.vn
Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 rồi nhỉ? Bài viết Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

15. Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

16. Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

17. Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 từ coccoc.com

coccoc.com
Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 rồi nhỉ? Bài viết Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

18. Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 từ facebook.com

facebook.com
Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

Câu hỏi về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Viết Phép Tính Thích Hợp Với Hình Vẽ Lớp 1

viết phép tính thích hợp với hình vẽ
viết phép tính thích hợp với hình vẽ lớp 1
nhìn tranh viết phép tính thích hợp lớp 1
viết phép tính thích hợp vào ô trống lớp 1
viet phep tinh thich hop toan lop 1
viết phép tính thích hợp
viết phép tính thích hợp lớp 1
toán lớp 1 viết phép tính thích hợp
viết phép tính thích hợp vào ô trống
bài toán viết phép tính thích hợp lớp 1
viết phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ

Scores: 4.9 (75 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn