Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 Toán 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất Giải Toán lớp 6 trang 33 – Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang tìm hiểu về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 hữu ích với bạn.

1. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 Toán 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất Giải Toán lớp 6 trang 33 – Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 29, 30, 31, 32, 33 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất Chương II: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học sẽ giúp các em nhanh chóng giải toàn bộ bài tập của Bài 8 trong SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Quan hệ chia hết

Hoạt động 1

Lần lượt chia 12 cho các số từ 1 đến 12, em hãy viết tất cả tập hợp của các ước của 12

Gợi ý đáp án:

Tập hợp các ước của 12 là A = 1; 2; 3; 4; 6; 12

Hoạt động 2

Bằng cách nhân 8 với 0, 1, 2, em hãy viết các bội của 8 nhỏ hơn 80

Gợi ý đáp án:

Tập hợp các bội của 8 nhỏ hơn 80 là B = 0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; 72

Luyện tập 1

a) Hãy tìm tất cả các ước của 20;

b) Hãy tìm tất cả các bội nhỏ hơn 50 của 4.

Gợi ý đáp án:

a) Tất cả các ước của 20 là: 1; 2; 4; 5; 10; 20

b) Tất cả các bội nhỏ hơn 50 của 4 là: 0; 4; 8; 12; 16; 20 ;24; 28; 32; 36; 40; 44; 48

Thử thách nhỏ

Hãy tìm ba ước khác nhau của 12 sao cho tổng của chúng bằng 12.

Gợi ý đáp án:

Lần lượt chia 12 cho các số tự nhiên từ 1 đến 12, ta thấy 12 chia hết cho 1; 2; 3; 4; 6; 12 nên

Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

Từ các ước ta nhận thấy:

12 = 2 + 4 + 6

Nên ba ước khác nhau của 12 có tổng là 12 là: 2; 4; 6.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Tính chất chia hết của một tổng

Hoạt động 3

Viết hai số chia hết cho 5. Tổng của chúng có chia hết cho 5 không?

Gợi ý đáp án:

Ta chọn hai số chia hết cho 5 là: 10 và 15

Tổng của chúng là: 10 + 15 = 25

Vì 25: 5 = 5

Nên 25 chia hết cho 5 nên tổng (10 + 15) chia hết cho 5.

Hoạt động 4

Viết ba số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không?

Gợi ý đáp án:

Ta chọn ba số chia hết cho 7 là: 7; 14; 21

Tổng của chúng là: 7 + 14 + 21 = 42

Vì 42 : 7 = 6

Nên 42 chia hết cho 7 nên tổng (7 + 14 + 21) chia hết cho 7.

Luyện tập 2

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết:

a) 24 + 48 có chia hết cho 4 không. Vì sao?

b) 48 + 12 – 36 có chia hết cho 6 không. Vì sao?

Gợi ý đáp án:

a) 24 + 48 chia hết cho 4 vì 24 chia hết cho 4 và 48 chia hết cho 4

b) 48 + 12 – 36 chia hết cho 6 vì 48 chia hết cho 6; 12 chia hết cho 6 và 36 chia hết cho 6

Vận dụng 1

Hãy tìm x thuộc tập 1; 14; 16; 22; 28, biết tổng 21 + x chia hết cho 7.

Gợi ý đáp án:

Tổng 21 + x chia hết cho 7. Mà 21 chia hết cho 7 nên x cũng chia hết cho 7

x thuộc tập 1; 14; 16; 22; 28 nên x = 14 hoặc x = 28

Luyện tập 3

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết:

a) 20 + 81 có chia hết cho 5 không. Vì sao?

b) 34 + 28 – 12 có chia hết cho 4 không. Vì sao?

Gợi ý đáp án:

a) 20 + 81 không chia hết cho 5 vì 20 chia hết cho 5 nhưng 81 không chia hết cho 5

b) 34 + 28 – 12 không chia hết cho 4 vì 28 chia hết cho 4, 12 chia hết cho 4 nhưng 34 không chia hết cho 4.

Vận dụng 2

Tìm x thuộc tập 5; 25; 39; 54 sao cho tổng 20 + 45 + x không chia hết cho 5.

Gợi ý đáp án:

Tổng 20 + 45 + x không chia hết cho 5.

Mà 20 chia hết cho 5; 45 chia hết cho 5 nên x không chia hết cho 5

x thuộc tập 5; 25; 39; 54 nên x = 39 hoặc x = 54

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 33 tập 1

Bài 2.1

Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35 ; 17

Gợi ý đáp án:

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Ư(35) = 1; 5; 7; 35

Ư(17) = 1; 17

Bài 2.2

Trong các số sau, số nào là bội của 4?

16 ; 24 ; 35

Gợi ý đáp án:

Các số là bội của 4 là: 16; 24

Bài 2.3

Tìm các số tự nhiên x, y sao cho:

a) x ∈ B(7) và x < 70

b) y ∈ Ư(50) và y > 5

Gợi ý đáp án:

a) x ∈ 0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63

b) y ∈ 10; 25; 50

Bài 2.4

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 5?

a) 15 + 1 975 + 2 019

b) 20 + 90 + 2 025 + 2 050

Gợi ý đáp án:

a) Tổng (15 + 1 975 + 2 019) không chia hết cho 5 vì 15 chia hết cho 5 và 1 975 chia hết cho 5 nhưng 2 019 không chia hết cho 5

b) Tổng (20 + 90 + 2 025 + 2 050) chia hết cho 5 vì mỗi số hạng của tổng đều chia hết cho 5.

Bài 2.5

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8?

a) 100 – 40

b) 80 – 16

Gợi ý đáp án:

a) Hiệu (100 – 40) không chia hết cho 8 vì 100 không chia hết cho 8 và 40 chia hết cho 8

b) Hiệu (80 – 16) chia hết cho 8 vì 80 chia hết cho 8 và 16 cũng chia hết cho 8.

Bài 2.6

Khẳng định nào sau đây đúng?

a) 219.7 + 8 chia hết cho 7

b) 8.12 + 9 chia hết cho 3

Gợi ý đáp án:

a) Ta thấy 7 chia hết cho 7 nên 219 . 7 chia hết cho 7. Mà 8 không chia hết cho 7.

Do đó 219.7 + 8 không chia hết cho 7

Vậy khẳng định 219.7 + 8 chia hết cho 7 là sai

b) Ta thấy 12 chia hết cho 3 nên 8. 12 chia hết cho 3. Mà 9 cũng chia hết cho 3

Đo dó 8.12 + 9 chia hết cho 3

Vậy khẳng định 8.12 + 9 chia hết cho 3 là đúng

Bài 2.7

Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh để thực hiện các dự án học tập. Hoàn thành bảng sau vào vở (bỏ trống trong trường hợp không chia được)

Số nhóm Số người ở một nhóm
4 ?
? 8
6 ?
8 ?
? 4

Gợi ý đáp án:

Số nhóm Số người ở một nhóm
4 10
5 8
6
8 5
10 4

Bài 2.8

Đội thể thao của trường có 45 vận động viên. Huấn luyện viên muốn chia thành các nhóm để luyện tập sao cho mỗi nhóm có ít nhất 2 người và không quá 10 người. Biết rằng các nhóm có số người như nhau, em hãy giúp huấn luyện viên chia nhé.

Gợi ý đáp án:

Gọi số người mỗi nhóm được chia là x.

Ta có mỗi nhóm có ít nhất 2 người và không quá 10 người nên x Ư(45) và 2 < x 10

Do đó x 3; 5; 9

Ta có bảng sau:

Số người 1 nhóm (x) Số nhóm
3 15
5 9
9 5

Bài 2.9

a) Tìm x thuộc tập 23; 24; 25; 26 biết 56 – x chia hết cho 8

b) Tìm x thuộc tập 22; 24; 45; 48 biết 60 + 6 không chia hết cho 6

Gợi ý đáp án:

a) 56 – x chia hết cho 8 mà 56 chia hết cho 8 nên x chia hết cho 8

x thuộc tập 23; 24; 25; 26 nên x = 24

b) 60 + 6 không chia hết cho 6 mà 60 chia hết cho 6 nên x không chia hết cho 6

x thuộc tập 22; 24; 45; 48 nên x = 22 hoặc x = 45

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000
Lượt xem: 80008000

2. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 từ VNExpress

VNExpress
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 rồi nhỉ? Nội dung Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

3. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

4. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

5. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 rồi nhỉ? Nội dung Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

6. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

7. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

8. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 từ soha.vn

soha.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 rồi nhỉ? Nội dung Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

9. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

10. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

11. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 rồi nhỉ? Nội dung Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

12. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

13. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 từ vov.vn

vov.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

14. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 từ afamily.vn

afamily.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 rồi nhỉ? Nội dung Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

15. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

16. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

17. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 từ coccoc.com

coccoc.com
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 rồi nhỉ? Nội dung Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

18. Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 từ facebook.com

facebook.com
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

Câu hỏi về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33

Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33
cách Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33
hướng dẫn Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33
Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 33 miễn phí

Scores: 4.3 (54 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn