1608214933 756 start

Bộ điều vận thiết bị là gì?

Trong tin học, trình điều khiển, trình điều khiển thiết bị hay device driver là một chương trình máy tính vận hành hoặc điều khiển một loại thiết bị cụ thể được gắn vào máy tính.[1] Trình điều khiển cung cấp giao diện phần mềm cho các thiết bị phần cứng, cho phép hệ điều hành và các chương trình máy tính khác truy cập các chức năng phần cứng mà không cần biết chi tiết chính xác về phần cứng đang được sử dụng.

Trình điều khiển giao tiếp với thiết bị thông qua bus máy tính hoặc giao tiếp hệ thống con mà phần cứng kết nối. Khi một chương trình gọi yêu cầu một chương trình con trong trình điều khiển, trình điều khiển sẽ đưa ra các lệnh cho thiết bị. Sau khi thiết bị gửi dữ liệu trở lại trình điều khiển, trình điều khiển có thể gọi các chương trình con trong chương trình gọi ban đầu.

Trình điều khiển phụ thuộc vào phần cứnghệ điều hành cụ thể. Chúng thường cung cấp xử lý ngắt cần thiết cho bất kỳ giao diện phần cứng phụ thuộc thời gian không đồng bộ cần thiết nào.[2]


Nguồn: wikipedia.org