Khóa Sinh viên khoa biểu diễn Các khoa khác 1980 Khương Văn, Lữ Lệ Bình, Dư Tuấn Vũ, Lý Nhất Triết, Nhạc Hồng, Tùng San, Cao Thiến, Giả Ngọc Lan, Lưu BÂn, Lưu Tiểu Linh 1982 Trương Quang Bắc, Hà Chính Quân, Nghê Đại Hồng Hệ đạo diễn: Từ Tùng Tử, Kim Nghiễn 1984 Trương Hàm Dư, Ngô Tú Ba, Vương Chí Phi, Phó Bưu, Trương Thu Phương, Quyên Tử 1985 Củng Lợi, Điền Hữu Lương, Triệu Lượng, Ngũ Vũ Quyên, Sử Khắc, Lưu Quan Quân, Kim Lê Lê, Trần Vĩ, Trương Lạc, Xà Na Na, Giả Hoằng Thanh, Triệu Tiểu Xuyên, Kỷ Nguyên 1986 Ngưu Quần Hệ đạo diễn: Trương Nhất Bạch 1987 Hồ Quân, Từ Phàm, Giang San, Cung Lệ Quân, Hà Băng, Trần Tiểu Nghệ, Vương Ban, Lý Hồng Đào, Hàn Thanh, Tôn Tinh, Lưu Hồng Mai, Vương Đào, Hà Du, Châu Tiểu Bằng, Vương Ninh, Lưu Tân 1988 Quách Đào, Trần Cương, Miêu Hải Trung, Liêu Nhất Mai, Vương Long Bàng Hệ đạo diễn: Trương Dương, Mạnh Kinh Huy 1989 Đào Hồng, Vương Tinh Hoa 1990 Trần Kiến Bân, Lý Á Bằng, Vương Học Binh, Tào Vệ Vũ 1991 Lưu Thiên Trì, Sử Lan Nha, Hoàng Chí Trung, Ngô Quân 1992 Huỳnh Hải Băng, Lư Phương Hệ biên đạo: Hoắc Hân 1993 Vương Thiên Nguyên, Tân Bách Thanh, Lưu Mẫn Đào Hệ văn học hý kịch: Lan Hiểu Long 1994 Đào Hồng, Cao Hổ, Đoạn Dịch Hoằng, Ấn Tiểu Thiên 1995 Hạ Vũ, Ngô Quân Hệ thanh nhạc: Tôn Hồng Lôi 1996 Chương Tử Di, Lưu Diệp, Tần Hải Lộ, Hồ Tịnh, Mai Đình, Viên Tuyền, Tăng Lê, Tào Tuấn, Tần Hạo, Trương Đồng 1997 Trần Hảo, Giả Nhất Bình, Lý Tông Hàn Hệ vũ kịch: Ngô Việt

Hệ đạo diễn: Trương Tịnh Sơ

1998 Đặng Siêu, Chu Vũ Thần, Khương Hân Ngôn 1999 Lý Quang Khiết, Tôn Ninh, Trần Tư Thành Khoa biểu diễn hệ cao đẳng: Trần Sổ, Vu Tiểu Vỹ

Khoa biểu diễn hệ cao học: Dương Nhụy

Khoa đạo diễn hệ cao đẳng: Lâm Vĩnh Kiện

Hệ đạo diễn: Trương Lỗ Nhất

Hệ nhạc kịch: Cận Đông, Tùy Tuấn Ba, Tôn Đại Xuyên

2000 Chu Vận, Lưu Vân Hệ đạo diễn: Thang Duy 2001 Trương Thụy Hàm, Trương Mặc, Trương Hâm Nghệ 2002 Văn Chương, Đường Yên, Vương Tử Văn, Đồng Dao, Tôn Kiên, Quách Trân Nghê, Tào Hi Văn, Dương Thước, Hoắc Chính Ngạn Hệ thanh nhạc: Bạch Bách Hà

Hệ đạo diễn: Tề Khê

2003 Vương Khải, Trương Lệ, Trương Hàn 2004 Đồng Lệ Á, Tào Nhiên Nhiên, Kiều Sam, Đường Yên 2005 Trần Hiểu, Mao Hiểu Đồng, Trương Giai Ninh, Kinh Siêu Hệ thanh nhạc: Tằng Vịnh Thể

Hệ vũ kịch: Tôn Dĩnh Hâm, Uông Thuyên Trân

Hệ biểu diễn đến đạo diễn: Dĩnh Nhi

Hệ biểu diễn lớp bổ túc: Cam Đình Đình

2006 Lưu Vũ Hân, Trương Duệ, Giang Khải Đồng Hệ đạo diễn: Khúc Song Song 2007 Ngụy Đại Huân, Trương Nhược Y 2008 Mã Khả, Lâm Doanh Oánh, Cao Vỹ Quang, Phùng Văn Quyên 2009 Bạch Vũ, Sơ Tuấn Thần 2010 Tần Tuấn Kiệt, Kiều Hân, Đại Siêu, Trương Siêu 2011 Tống Hân Giai Di, Vương Nghiên Chi 2012 Trần Nhược Hiên, Thành Nghị, Dương Húc Văn 2013 Ngô Hạo Thần, Ngô Giai Di, Vương Mỹ Nhân, Trương Minh Ân 2014 Đổng Tử Kiện, Lương Tịnh Nhàn Hệ nhạc kịch: Trương Tân Thành 2015 Lưu Hạo Nhiên, Đổng Tư Thành 2016 Trương Tuyết Nghênh, Triệu Gia Mẫn, Từ Bằng Phi, Trạch Tử Lộ 2017 Trịnh Hảo, Khang Nguyệt, Trương Thiên Ái, Quách Tử Kì 2018 Dịch Dương Thiên Tỉ, Lý Lan Địch, Hồ Tiên Húc 2019 Tôn Trân Ni, Tưởng Y Y Hệ nhạc kịch: Uông Trác Thành

Nguồn: wikipedia.org