Canonical là gì? Sử dụng thẻ Canonical như thế nào hiệu quả

Article Headline: Canonical là gì? Sử dụng thẻ Canonical như thế nào hiệu quả Article Description: Canonical là một thẻ HTML được đặt ở phần đầu (head) của một website. Phần nội dung này những người dùng không nhìn thấy. Published Date: 2018-12-23 Image URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/12/canonical-tag.jpg Image Width: 600 Image Height: 400 Publisher Name: LADIGI Academy Logo URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/07/ladigi-logo-website.png Logo Width: 50 Logo Height: 50