Article Headline: Marketing là gì? Marketing mix 4P, 7P là gì? Tìm hiểu những định nghĩa cơ bản trong Marketing, quy trình và vai trò của Marketing với doanh nghiệp. Article Description: Marketing là gì? Marketing mix 4P, 7P là gì? Tìm hiểu những định nghĩa cơ bản trong Marketing, quy trình và vai trò của Marketing với doanh nghiệp. Published Date: 2018-11-14 Image URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/11/vai-tro-marketing.jpg Image Width: 600 Image Height: 400 Publisher Name: Đặng Sang Logo URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/07/ladigi-logo-website.png Logo Width: 50 Logo Height: 50