Link Nofollow là gì? Link Dofollow là gì?

Article Headline: Link Nofollow là gì? Link Dofollow là gì? Article Description: Liên kết Dofollow là liên kết yêu cầu bộ máy tìm kiếm (bọ) đi theo để tới nội dung có giá trị tham khảo và liên quan. Published Date: 2018-12-24 Image URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/12/nofollow-dofollow.jpg Image Width: 600 Image Height: 400 Publisher Name: LADIGI Academy Logo URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/07/ladigi-logo-website.png Logo Width: 50 Logo Height: 50