Permalink là gì? Các dạng Permalink thường gặp trong website

Article Headline: Permalink là gì? Các dạng Permalink thường gặp trong website Article Description: Permalink chỉ dẫn các link URL của website thiết kế trên WordPress. Khi người dùng nhìn vào đường dẫn này người dùng sẽ biết được rằng đường dẫn đó trỏ về nội dung nào. Published Date: 2018-12-31 Image URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/12/permalink-la-gi.jpg Image Width: 600 Image Height: 400 Publisher Name: LADIGI Academy Logo URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/07/ladigi-logo-website.png Logo Width: 50 Logo Height: 50