URL là gì? Tầm quan trọng của URL trong SEO

Article Headline: URL là gì? Tầm quan trọng của URL trong SEO Article Description: URL (Viết tắt của cụm từ “Uniform Resource Locator”) là một phương tiện để người dùng sử dụng để truy cập đến các tài nguyên trên mạng máy tính. Published Date: 2019-01-07 Image URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2019/01/url-duong-dan.jpg Image Width: 600 Image Height: 400 Publisher Name: LADIGI Academy Logo URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/07/ladigi-logo-website.png Logo Width: 50 Logo Height: 50