Article Headline: Google Penguin là gì? Google Penguin thường phạt những lỗi như thế nào? Article Description: Google Penguin là gì? Google Penguin thường phạt những lỗi như thế nào? Published Date: 2018-12-30 Image URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/12/google-penguin.jpg Image Width: 600 Image Height: 400 Publisher Name: LADIGI Academy Logo URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/07/ladigi-logo-website.png Logo Width: 50 Logo Height: 50
La Nhơn

About La Nhơn

Tôi là La Nhơn - người xây dựng nên LADIGI.VN, tôi có niềm đam mê với Digital Marketing. Tôi muốn xây dựng Blog này để chia sẻ đến những bạn gặp khó khăn khi bắt đầu vào nghề, có thể tiếp cận kiến thức đúng đắn và thực tế thông qua blog này.